Ετικέτες

, , , , ,

ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ from Yorgos Avgeropoulos on Vimeo.

Σημείωση: πάνω στο σήμα της πειρατικής σύμφωνα με την κυβέρνηση ΝΕΤ μεταδίδεται πλέον το σήμα του διάδοχου φορέα, της ΝΕΡΙΤ. Αυτό έχει συμβεί χωρίς να έχει κυρωθεί η σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου, χωρίς να έχει έρθει στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο για την ίδρυση της ΝΕΡΙΤ, χωρίς να έχει αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας για τη συνταγματικότητα του νομοθετήματος. Σημεία των καιρών…

_

Αποφαση του ΣτΕ

Ανοιχτη η ΕΡΤ μεχρι τη δημιουργια του νεου φορεα – η αποφαση αμεσα εκτελεστη.

Σύμφωνα με την απόφαση που εξέδωσε το ΣτΕ η ΕΡΤ θα συνεχίσει προσωρινά να επαναλειτουργεί μέχρις ότου συσταθεί ο νέος φορέας. Παράλληλα ο πρόεδρος του ΣτΕ διατάσσει να ληφθούν από τον υφυπουργό και Υπουργό Οικονομικών, αναγκαία οργανωτικά μέτρα «για τη συνέχιση της μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων από δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για το χρονικό διάστημα έως και τη σύσταση και τη λειτουργία νέου φορέα που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, όπως προβλέπεται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση».

Διαβάστε την απόφαση

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 52 του Π.Δ/τος 18/1989 (Α 8), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 2721/1999 (Α 112) και

Έχοντας υπόψη

α) Την υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 απόφαση του Υπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών «Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ – Α.Ε.)» (Β 1414), με το άρθρο 1 παρ. 2 της οποίας, ορίζεται, πλην άλλων, ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., με αποτέλεσμα να μην επιτελείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 1730/1987 (Α 145), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 1866/1989 (Α 222) συμβολή δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα στην ενημέρωση, στη μόρφωση και στην ψυχαγωγία του ελληνικού λαού και της ομογένειας.

β) Tην από 12.6.2013 αίτηση αναστολής της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης» (ΠΟΣΠΕΡΤ) και του Παναγιώτη Καλφαγιάννη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΠΕΡΤ.

γ) Tις απόψεις των πληρεξουσίων των αιτούντων και των εκπροσώπων του Δημοσίου, τις οποίες εξέθεσαν προφορικώς.

Δ ι α τ ά σ σ ο υ μ ε

1. Την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποκλειστικά ως προς το μέρος της, με το οποίο προβλέπεται α) ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., και β) ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ Α.Ε. παραμένουν ανενεργές (άρθρο 2 παρ. 2 περ. β της παραπάνω Κ.Υ.Α.).

2. Τη λήψη από τους συναρμόδιους Υπουργό Οικονομικών και Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό των αναγκαίων οργανωτικών μέτρων για τη συνέχιση της μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων από δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για το χρονικό διάστημα έως τη σύσταση και λειτουργία νέου φορέα που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2013

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

Κωνσταντίνος Μενουδάκος»

πηγή : Το κουτί της Πανδώρας

_

Τι ειναι πραξη νομοθετικου περιεχομενου

Σύμφωνα με το άρθρο 44(παρ.1)του Συντάγματος: «Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου.

Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Βουλή για κύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφος 1, μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο. Αν δεν υποβληθούν στη Βουλή μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν στο εξής»;

Το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος προβλέπει για την αντιμετώπιση έκτακτων συνθηκών την έκδοση πράξεων νομοθετικού περιεχομένου.Πρόκειται για συνταγματική ή άμεση εξουσιοδότηση,που παρέχεται στη διοίκηση απευθείας από τον συντακτικό νομοθέτη.Το εξουσιοδοτούμενο όργανο είναι σύνθετο όργανο,που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το υπουργικό συμβούλιο.Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου εκδίδονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μετά από πρόταση του υπουργικού συμβουλίου.Είναι εξουσιοδότηση ευρεία,χωρίς καταρχήν περιορισμό του αντικειμένου της (πρόκειται για έκτακτη κανονιστική εξουσιοδότηση).

Για την έγκυρη έκδοσης πράξης νομοθετικού περιεχομένου πρέπει ειδικότερα να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

1. Έκτακτες περιπτώσεις: Η έκτακτη κανονιστική εξουσιοδότηση έχει ευρύτερη αποστολή από εκείνη της υποβοήθησης του νομοθετικού έργου του κοινοβουλίου. Ναι μεν παρέχεται, όπως και η τακτική εξουσιοδότηση, σε συνθήκες πολιτικής ομαλότητας, προβλέπεται όμως για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Τις έκτακτες περιπτώσεις προσδιορίζει ο συντακτικός νομοθέτης ως περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

2.Εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη: Εξαιρετικά επείγουσα είναι η ανάγκη που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, αλλιώς εγκυμονεί κινδύνους. Η φύση του θέματος που ανέκυψε πρέπει να είναι τέτοια, που να επιβάλλει ταχύτατη νομοθετική αντιμετώπιση. Η έκδοση πράξης είναι θεμιτή,όταν η συγκεκριμένη ανάγκη πρέπει να αντιμετωπιστεί με ειδικούς για την περίσταση, νέους κανόνες δικαίου, χωρίς να επιδέχεται αναβολή.

3.Απρόβλεπτη ανάγκη: Το στοιχείο του απρόβλεπτου συντρέχει όταν, κατά την ομαλή εξέλιξη της κοινωνικής ζωής δεν μπορεί να προβλεφθεί με ασφάλεια η έλευση ορισμένου γεγονότος που να χρειάζεται νομική κάλυψη, το οποίο όμως, επήλθε. Με άλλα λόγια, αιφνίδια διαμορφώθηκε ορισμένη πραγματική κατάσταση της οποίας η έλευση να μην θεωρείτο βέβαια ή πιθανή, με βάση των κανόνων της κοινής πείρας και της λογικής. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, για να ασκηθεί η έκτακτη αυτή νομοθετική αρμοδιότητα κατά παρέκκλιση της τακτικής νομοθετικής διαδικασίας θα πρέπει: Να πρόκειται για ύλη που δε ρυθμίζεται ήδη από την έννομη τάξη, ή για άμεση ανάγκη ουσιώδους μεταβολής προϋφισταμένου ειδικού νομικού καθεστώτος συναφούς με το θέμα που ανέκυψε και να μην εκκρεμεί συναφές νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου στη βουλή.

4.Πρόταση του υπουργικού συμβουλίου: Το Υπουργικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενεργούν σαν ένα σύνθετο διοικητικό όργανο δηλαδή, αν και διατηρούν την οργανική ανεξαρτησία τους οφείλουν να συμπράξουν για την τελείωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Η Κυβέρνηση θα εκτιμήσει αν συντρέχουν ή όχι οι ουσιαστικές προϋποθέσεις προσφυγής στο άρθρο 44 παρ. 1 και αν κριθεί ότι όντως συντρέχουν, έχει διακριτική εξουσία να ακολουθήσει την κανονική νομοθετική οδό ή να προσφύγει στο άρθρο 44. Πρόκειται για μια καθαρά πολιτική απόφαση που μπορεί να ελεγχθεί μόνο στα πλαίσια κοινοβουλευτικού ελέγχου. Αν δεν υπάρξει πρόταση του υπουργικού συμβουλίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μπορεί να ασκήσει την αρμοδιότητα του άρθρου 44 παρ. 1. Αν όμως υπάρξει, τότε η έκδοση ή μη της πράξης, ανήκει στη διακριτική του ευχέρεια.

5.Προσυπογραφή από το Υπουργικό συμβούλιο και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: Η πράξη, φέροντας την υπογραφή του Προέδρου της δημοκρατίας καθώς και των μελών του υπουργικού συμβουλίου, -χωρίς το κείμενο να έχει ψηφιστεί από τη βουλή-δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Συνεπώς φέρει τον τύπο του προεδρικού διατάγματος ως προς τα εξωτερικά της στοιχεία.

Η δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως προκύπτει από την πάγια νομολογία του ΣτΕ και από τη ρητή διάταξη της παρ.1 του άρθρου 35.
Μετά την έκδοση–δημοσίευση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, η Κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να καταρτίσει σχετικό νομοσχέδιο και να το καταθέσει στη Βουλή. Η υποβολή του νομοσχεδίου στη Βουλή προς κύρωση, γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοσή, ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της βουλής σε σύνοδο.

Μετά την δημοσίευση της πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αρχίζει το στάδιο της διαδικασίας για την κύρωσή της από τη Βουλή. Η κύρωση υλοποιεί τη σύμπραξη του κοινοβουλίου η οποία, σε αντίθεση με την τακτική εξουσιοδότηση, έπεται της σύμπραξης της διοίκησης.

Αν η πράξη δημοσιευτεί κατά τη διάρκεια των εργασιών της Βουλής, η Κυβέρνηση μέσα σε προθεσμία 40 ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της πράξης, οφείλει να καταθέσει στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο. Αν η πράξη δημοσιευτεί μετά τη λήξη της βουλευτικής περιόδου, η προθεσμία αρχίζει από την ημέρα έναρξης της νέας βουλευτικής συνόδου σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 1. Εάν η πράξη δημοσιευτεί μετά τη διάλυση της Βουλής, η προθεσμία αρχίζει από την ημέρα έναρξης των εργασιών της πρώτης τακτικής συνόδου της επόμενης βουλευτικής περιόδου.

Αν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ή αν η πράξη δεν εγκριθεί (ρητά ή σιωπηρά) από τη Βουλή εντός τριών μηνών από την υποβολή της, χάνει την ισχύ της ex nunc και όχι ex tunc, δηλαδή παύει αυτόματα να ισχύει για τον εφεξής χρόνο και όχι αναδρομικά. Το Σύνταγμα εκφράζεται ρητά και αποκλείει την ανατροπή των νομικών και πραγματικών καταστάσεων που είχαν δημιουργηθεί.

Με την κύρωση, οι ρυθμίσεις της πράξης νομοθετικού περιεχομένου καθίστανται ρυθμίσεις νόμου με αναδρομική ισχύ . Αν δηλαδή κυρωθούν, εξακολουθούν να ισχύουν και στον εφεξής χρόνο, σαν να υπήρξαν εξαρχής τυπικοί νόμοι. Αν δεν κυρωθούν, μετατρέπονται σε κρατικές πράξεις τύπου διοικητικού.

Γράφει ο Χρήστος Ηλ. Τσίχλης, Δικηγόρος Αθηνών

__

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΝΠ
1. Τα νομοθετικά βήματα της κυβέρνησης ήταν τα εξής:

α) Το άρθρο 14Β παρ.1 του ν.3429/2005, όπως αυτό έχει νομοθετηθεί και τροποποιηθεί με μία σειρά διατάξεων της μνημονιακής νομοθεσίας, προέβλεπε ήδη τη δυνατότητα κατάργησης της ΕΡΤ ΑΕ και άλλων φορέων με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του καθ` ύλη αρμόδιου υπουργού (δηλαδή των Στουρνάρα και Κεδίκογλου, Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, αρμόδιο για την ΕΡΤ).

β) Η δεύτερη όμως παράγραφος του ίδιου άρθρου δεν «βόλευε» τους χειρισμούς γιατί, όπως ίσχυε μέχρι τις 11.6.2013, προέβλεπε σύμπραξη του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης (Μανιτάκης) στην περίπτωση που το δημόσιο διαδέχεται τον καταργούμενο φορέα.

γ) Ακριβώς για να αφαιρεθεί κάθε αρμοδιότητα από τον Μανιτάκη εκδίδεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, χωρίς συνυπογραφή των υπουργών του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 10-6-2013 (ΦΕΚ Α` 139/11.6.2013), που ορίζει μόνους αρμόδιους για την κατάργηση και τη διακοπή κάθε λειτουργίας του φορέα τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό.

δ) Αμέσως μετά οι δύο παραπάνω υπουργοί εκδίδουν την Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 02/11.6.2013 (ΦΕΚ Β’ 1414/11.6.2013), που καταργεί την ΕΡΤ ΑΕ και τις θυγατρικές της, διακόπτει τη μετάδοση του σήματός της, την έκδοση εντύπων και τη λειτουργία των ιστοσελίδων της και ορίζει ότι το δημόσιο υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της.

O Γιάννης Κωνσταντίνου είναι δικηγόρος

__

Advertisements